Page:Sibu Congkan Xubian159-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-061.djvu/63

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   縣七十步博昌縣濟水北去縣百步又東北流入海其水口謂之海浦在博昌縣東北二百八里樂

   安縣志濟瀆人海之道自唐以來數變初經高苑縣北又東北至博昌入海其後改從蒲臺東北與

   河合而入海宋南渡後劉豫導濼東行入濟水故道為小清河仍經高苑北至樂安縣入海及金皇

   統中縣令高通改由縣南長沙溝至博興合時水又東北至樂安由馬車瀆入海而小清河之上流

   小清河自濟南府新城縣流入府境逕高苑縣南五里又東逕博興南㑹時水又東逕

   樂安縣北十八里又東北由馬車瀆入海即古濟水故道本逕高苑博興之北金皇統中改由縣南

   自博興以東皆時水經流也府志小清河河身挾小不能容受鄰縣諸山之水而河岸復低尤易衝

   決 本朝康熙五十七年開支脈溝分其勢乾隆六年以年久淤塞復發帑疏濬焉 按五代史雜

   傳王師範據青州恃博興之 水不備於北當時蓋巨浸也久而淤廢明成化中 常疏濬之東方鹽貨

   得抵張秋今小清河之上流皆為平陸止孝婦等河來滙旱則涸而斷流潦則溢而為災其在高苑