Page:Sibu Congkan Xubian159-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-061.djvu/92

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   漢書地理志臨淄名營邱晉書慕容德載記德如齊城登營邱元和志營邱在臨淄縣北百步外城

   中齊乘在縣西二里塔寺後按史記言太公都營邱後五世胡公遷薄姑弟獻公徙臨淄而班氏地

   理志言營邱者猶晉遷於新田而猶謂之絳楚遷於鄀而仍謂之郢也葵邱在臨淄縣西左

   傳莊公八年齊侯使連稱管至父戍葵邱注葵邱齊地臨淄縣西有地名葵邱去國三十里水經注

   京相璠曰齊西五十里有葵邱元和志葵邱在臨淄西北二十里又僖公九年齊桓公㑹諸侯於葵

   邱在河南考城縣渠邱在安邱縣南一里許左傳成公八年晉侯使申公巫臣如呉假道於

   莒與渠邱公立於池上曰城巳惡九年楚子重自陳伐莒圍渠邱渠邱城惡衆潰奔莒楚入渠邱孟

   康曰今安邱縣渠邱亭是水經注伏琛晏謨並言亭在安邱城東北十里非城也舊志渠邱亭亭下

   有池即申公巫臣與渠邱公立談處洪武三年置渠邱驛景泰二年貝邱在博興縣南左

   傳莊公八年齊侯田於貝邱注博昌縣南有地名貝邱史記作田於沛邱亦作浿邱後漢書郡國志