Page:Sibu Congkan Xubian160-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-062.djvu/119

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  寨巡司在海陽縣西南八十里舊隸萊陽縣 本朝雍正十二年移屬石島口巡

  司在榮成縣東二十里 本朝雍正十二年移文登縣赤山寨巡司駐些温泉鎮

  登縣東北九十里舊有巡司本朝雍正十二年移駐威海 湯 泉鎮在寕海州南四十餘

  里為遠近商民輻輳之處文登營在文登縣東十里明宣徳二年建初在縣西門内十年遷

  此有土城周三里東西南三門營當東面之險今移縣城中登安場在福山縣北五里舊

  置鹽大使巨峯寨在府城東七十里地有鹽場田橫寨在府城西北五里與蓬萊

  閣對西北二面皆海石壁高峻山東通志相傳漢韓信破齊田横走于此明萬厯癸已因倭警調浙

  兵戍登設有城垣遺址尚存劉家汪寨在府城東北四十五里又東為解宋寨

  河寨在黄縣東北二十里海口宋築寨明崇禎十年建石城乳山寨在寕海州西南

  一百六十里為海口要地宋史地理志牟平有乳山砦即此舊置巡司 本朝雍正十二年