Page:Sibu Congkan Xubian165-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-067.djvu/62

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 本朝因之乾隆四十一年升爲直隸州屬山東省領

  縣三

  武城縣在州東北七十里東西距五十里南北距七十里東至恩縣界十五里西至直隸冀

  州南宫縣界三十五里南至夏津縣界二十里北直隸河間府故城縣界五十里東南至夏津縣

  界二十五里西南至直隸廣平府清河縣界十五里東北至直隸故城縣界五十里西北至直隸冀

  州𬃷強縣界四十里戰國時趙武城邑漢置東武城縣屬清河郡後漢屬清河國晉曰武城縣後魏

  因之北齊天保七年徙廢隋開皇初復置武城縣仍屬清河郡唐屬貝州宋屬恩州金因之元初𨽻

  東平路至元七年改屬高唐州明因之 本朝初屬東昌府乾隆四十一年改屬臨清州夏津

  縣在州東四十里東西距七十里南北距四十七里東至東昌府高唐州界三十里西至直隸廣

  平府清河縣界四十里南至東昌府清平縣界十二里北至東昌府恩縣界三十五里東南至東昌