Page:Sibu Congkan Xubian166-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-068.djvu/142

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   年遣將作謁者王关修汴渠自滎陽至於千乘海口水經注陰溝水出河南陽武縣蒗蕩渠首受於

   大河卷縣故瀆故瀆東分為二世謂之陰溝水俱東絶濟東北會左瀆又東合右瀆又東南逕封邱

   縣絶濟瀆東南至大梁合蒗蕩梁梁溝既開蒗蕩渠故瀆實兼隂溝浚儀之稱逕大梁城北左屈溝

   與渠合俱東南流同受鴻溝沙水之目其川流之㑹左瀆東導者即汳水也又汳水出陰溝於浚儀

   縣北即蒗蕩渠也亦言以受旃然水而東自王賁灌大梁水出縣南而不逕其圠夏水洪泛則是瀆

   津通故渠即隂溝也隋書焬帝紀大業元年開通濟渠自西苑引穀洛水達於河自板者引河達於

   淮通典通濟渠即蒗蕩渠也宋史河渠志汴河自隋疏為永濟渠唐改名廣濟宋都大梁以孟州河

   陰縣南為汴首受黄河之口屬於淮泗歳漕江淮湖浙米數百萬以輸京師内外仰給焉故於諸水

   莫此為重至道元年問侍臣汴水疏鑿之由張泊曰禹於滎澤下分大河為陰溝引注東南以通淮

   泗至大梁浚儀縣西北復分為二渠一渠元經陽武縣中牟臺下為官渡水一渠始皇疏鑿以灌魏