Page:Sibu Congkan Xubian166-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-068.djvu/152

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


   即宋時蔡河故道府志云沙河一名賈魯河又名小黄河受京須索鄭諸水經朱仙鎮呂家潭至扶

   溝者是也其自中牟横貫開封城内者為金水河至元豐時由副隄入蔡而横貫之道漸微迄今遂

   無遺跡矣舊志名目錯列水道幾不可辨今據輿圖考訂通為一條索河源出滎陽縣南北流

   經縣東屈而東經河陰廢縣南又東合京水東經滎澤縣南匯於賈魯河左傳襄公十八年楚伐鄭

   右師涉潁次於旃然杜預注旃然水出滎陽成皋縣東入汴水經注索水出京縣西南嵩渚山與車

   關分水即古旃然水也東北流器難之水注之亂流北逕小索亭西又為索水索水又北逕大柵城

   東又屈而西流與梧桐澗水合又北屈東經大索城南又東經虢亭南又東北流須水右入焉又東

   經滎陽縣故城南又東經周苛冢北又東流北屈西轉北經滎陽城東北流注濟寰宇記索水在滎

   陽縣南三十五里五代唐同光二年詔蔡州刺史朱勍濬索水以通漕宋建隆二年導索水自旃然

   與須水合入於汴其後復導入金水河元至元十一年命賈魯治河引京索水通陳潁入江淮通名