Page:Sibu Congkan Xubian168-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-070.djvu/101

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  妻賈氏白素妻婁氏馬維貞妻程氏孟註妻董氏朱冕妻孫氏田逢年妻宋氏烈婦趙某氏韓元士

  妻袁氏袁大柱妻趙氏楊丙聘妻張氏均嘉慶年閒 旌楊延寛妻閆氏密縣人夫

  亡守節同縣張鳳SKchar2妻周氏李白貞妻張氏均嘉慶年閒 旌高士妻李氏新鄭人夫

  亡守節同縣沈增妻侯氏烈婦張氏霍五妻王氏均嘉慶年閒 旌

 ︹仙釋︺︹漢︺上成公密人其初出行乆而不還後歸語其家曰我已得仙因辭家而去家人見

  其舉步漸高良久乃沒陳實韓韶同見其事︹唐︺神秀尉氏人少親儒業訪道至蘄州雙峯

  東山寺禮五祖忍師爲弟子武后召至都命舊山置度門寺以旌異之張說問法秀曰一切佛相自

  心本有將心外求舎父逃走神龍初入滅諡曰大通禪師︹宋︺張拱汴人舉進士不第賣藥宜

  春門忽有道士抵其肆授以棗七枚食之自是不食踰二年神氣明爽日可行數百里後逰名山不

  知所郭上竈天僖中傭於汴梁茶肆中遇異人隨去十餘年始歸謁趙長官曰大數垂