Page:Sibu Congkan Xubian169-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-071.djvu/81

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  二年河兩決宋城縣金大定二十年河決衞州瀰漫至歸德詔自衞州埽下接歸德南北兩岸増築

  堤以捍湍怒遂於歸德創設巡河官自是河流逕府城之北正大九年𫎇古攻歸德決河灌城水從

  西北而下至城西南入睢水故道城反以水為固自是河流在府城之西南元大德三年河決蒲口

  浸歸德郡縣至大二年河決歸德隨塞隨決歸德常在河北至順以後河決而北歸德仍在河南至

  正九年賈魯議疏塞並舉挽河北行以復故道歸徳自哈只口至徐州路三百餘里修完缺口一百

  七處水復故道明正統十三年河決而南歸德又在河北宏治三年河決原武支流為三汜溢於考

  城歸德以至於宿乃浚宿州古睢河以達泗從小河抵歸德飲馬池中經符離橋而南皆浚深廣又

  築月河十餘以殺其勢自後河復故道歸德仍在河南嘉靖十九年河決睢州野鷄岡經渦入淮三

  十七年河北徙舊河淤而為陸隆慶五年河決雙溝萬厯二十五年河大決山東單縣之黄堌口溢

  於河南之夏邑永城界次年劉東星由趙家圈尋賈魯老黃河故道開挑三十一年河決歸德曽如