Page:Sibu Congkan Xubian171-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-073.djvu/55

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  年省胙城縣入焉濬縣在府東北一百十里東西距八十里南北距一百二十里東至滑縣

  界十里西至淇縣界七十里南至延津縣界八十里北至彰德府湯陰縣界四十里東南至滑縣界

  十五 里西南至汲縣界七十 里東北至彰德府内黄縣 界七十里西北至湯陰 縣界五十里春秋衞

  牽地漢置黎陽縣 屬魏郡後漢及 魏晉因之東晉時燕嘗置黎陽郡 尋廢後魏孝昌 中復分置黎陽

  郡 周宣政元 年分置黎州隋開皇初州郡皆廢十六 年復置黎 州大業初州廢縣屬汲郡唐武德二

  年仍置黎州貞觀十七年州 廢縣屬衞州五代晉天福中改屬滑州宋端拱元 年以縣建通利軍天

  聖元年改安 利軍明道中復為通利軍熙寕三年軍廢縣屬衞 州元祐初復為軍政和五年升為濬

  州尋改平川軍 屬河北西路金 皇統八年改為通天德三年復 故元初屬正定 路省州治黎陽縣

  入之至元二 年屬大名路明洪 武二年降為濬縣屬大名 府 本朝雍正三 年屬衞輝府滑 縣

  在府東北九十里東西距一百 里南北距一百六十五里東至直隸大名府東明 縣界九十里西至