Page:Sibu Congkan Xubian171-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-073.djvu/61

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  本朝順治六年修康熙二十五年重修入學額數八名輝縣學在縣治西元至元十三年

  建明洪武九年重建 本朝順治八年修康熙雍正乾隆年間重修入學額數十二名延津

  縣學在縣治西南明洪武三年建 本朝順治中康熙四十一年重修入學額數十五名

  濬縣學在縣治東明洪武三年建 本朝康熙年間修入學額數十八名滑縣學

  在縣治東南金舊址明洪武八年建 本朝順治四年修康熙雍正乾隆年間重修入學額數二十

  封邱縣學在縣治東南明洪武五年建 本朝順治十五年修入學額數十二名

  考城縣學在縣治東南 本朝乾隆四十八年於水改建北岸新城内入學額數十二

  百泉書院在輝縣西北七里蘇門山麓明成化十七年建中祀周程張邵朱五子崇

  禎十五年移貢院於此 本朝順治十六年貢院移置省城仍改爲書院乾隆十五年  高宗

  純皇帝巡幸中州經臨於此有 御製詩二章奇樹歌一首 省 身書院在新鄉縣