Page:Sibu Congkan Xubian172-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-074.djvu/129

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  孟縣三公廟在濟源縣治西祀周公召公畢公召康公廟在濟源縣西寰

  宇記在王屋縣西十五里後魏書高允傳孝文時允為懷州刺史秋月廵境見召公廟廢毁表修葺

  濟瀆廟在濟源縣西北唐書地理志濟源有濟瀆祠府志隋開皇二年始立廟唐天寶

  六載封其神為清源公宋時加封清源王明洪武二年改正嶽瀆神號止稱北瀆大濟之神明統志

  有靈源閣俗呼水殿縣人奉香禱祀 本朝乾隆三年   髙宗純皇帝頒流清普忠扁額

  農廟在修武縣東南經理村有五穀臺遺址光武廟在孟縣西南隄北頭村

  王廟在温縣東孟封村文王廟有三一在温縣東南平𦤎一在縣東孟封村一在縣

  西北王村漢高祖廟在温縣東北趙堡鎮

 ︹寺觀︺天安寺在河内縣東金大定元年興隆寺在河内縣西北卽元仁宗潛邸

  也延祐二年建寶光寺在河内縣東北四十里明月山一名明月寺元泰定中建明永樂中