Page:Sibu Congkan Xubian173-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-075.djvu/81

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


   金昌府元屬河南路明屬河南府 本朝因之永寕縣在府西南一百九十里東西距一百

   五十里南北距一百四十里東至宜陽縣界三十里西至陜州盧氏縣界一百二十里南至嵩縣界

   八十里北至陜州界六十里東南至嵩縣治一百四十里西南至盧氏縣治一百六十里東北至新

   安縣治一百六十里西北至陜州界六十里漢澠池宜陽二縣地晉以俊為澠池縣地東魏置金門

   郡西魏分置北宜陽縣屬宜陽郡廢帝二年改曰熊耳後周改置同軌郡隋開皇初郡廢屬河南郡

   義寕二年改縣曰永 寕屬宜陽郡唐武德元年熊州三年分置函州 八年州廢仍屬熊州貞觀元

   年屬穀州顯慶二年州廢屬河南府五代及宋因之金正隆六年改屬嵩州元屬河南路明屬河南

   府 本朝因之澠池縣在府西一百六十里東西距八十五里南北距一百二十里東至新

   安縣界五十五里西至陜州界三十里南至永寕縣界三十里北至山西絳州垣曲縣界九十里東

   南至新安縣治一百二十里西南至永寕縣界四十里東北至新安縣界一百里西北至垣曲縣界