Page:Sibu Congkan Xubian175-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-077.djvu/42

維基文庫,自由的圖書館
跳转到导航 跳转到搜索
此页尚未校对


  康熙二十三年重修入學額數十二名鄧州學在州冶西南明洪武五年因金舊址重建

  萬厯八年遷於内城 本朝順治十四年修康𤋮三十三年乾隆十四年重修入學額數十五名

  淅川縣學在縣治東南明成化中建萬厯二十二年重建 本朝順治十三年修康熙二

  十六年重修入學額數八名新野縣學在縣治東明㓋武六年徙建 本朝康𤋮二十

  八年修乾隆九年修入學額數十五名内鄉縣學在縣治東南元大德八年建明洪武

  七年重建 本朝順治十五年修康𤋮二十六年重修入學額數十五名裕州學在州治西

  洪武三年建 本朝順治十五年修康熙二十八年雍正二年乾隆二年重修入學額數十五名

  舞陽縣學在縣治東南明洪武五年因宋舊址建 本朝順治四年康熙三十年重修

  入學額數十五名葉縣學在縣治東南明洪武三年因金舊址建 本朝順治十三年

  康熙二十九年重修入學額數十五名南陽書院在南陽縣東舊為南汝道駐節之所