Page:Sibu Congkan Xubian175-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-077.djvu/86

維基文庫,自由的圖書館
此頁尚未校對


   地後漢建武中改封順陽侯嘉子參為南鄉侯遂置縣屬南陽郡三國魏置南鄉郡晉廢屬順陽郡

   咸康中復析置南鄉郡宋因之後魏移郡治順陽改置南鄉郡治此西魏置折州隋開皇初郡廢大

   業初又改淅州置淅陽郡縣廢入焉唐初郡縣皆廢水經注丹水逕南鄉縣故城東北漢建安割南

   陽右壤為南郷郡逮晉封宣帝孫暢為順陽王因立順陽郡而冶南鄉故城興寕末太守王靡之改

   築今城城北半據在水中春夏水漲望若孤洲矣安山故城在淅川縣東南西魏縣隋

   志南鄉舊置左南鄉縣并置左鄉郡西魏改郡為秀山改縣曰安山後周秀山郡廢大業初井安山

   縣入焉 按縣又有龍泉湖里白亭三縣俱西魏置屬南鄉郡後周俱省入南鄉舊志白亭店在縣

   西三十里即故白亭縣丹水故城在淅川縣西本古鄀國左傳僖公二十五年秦晉伐

   鄀注鄀在商密秦楚界上小國秦置丹水縣漢因之屬宏農郡後漢屬南陽郡晉宋齊屬順陽郡後

   魏置丹川郡治此後周郡廢隋以縣屬淅陽郡唐省縣入淅川括地志丹水故城在内鄉縣西南一