Page:Sibu Congkan Xubian176-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-078.djvu/104

維基文庫,自由的圖書館
跳转到导航 跳转到搜索
此页尚未校对


  康熙二十六年隆二十八年重修信陽州城周九里門四又有小南門池廣六丈五尺

  洪武十三年築 本朝順治十五年康熙四十五年乾隆二十八年重修羅山縣城

  周五里門四南面臨小黃河三面為濠廣三丈明景泰元年築 本朝順治十七年雍正七年

  

 ︹學校︺汝寕府學舊在府治西南金皇統中建元徙建府治東南明洪武六年重建 本朝

  屢修入學額數十六名汝陽縣學舊在縣治西南元建明洪武八年重建成化九年

  建於縣治西 本朝屢修入學額數十五名正陽縣學在縣治南明正德二年建 本

  順治十七年康熙二十五年隆二十五年重修入學額數八名上蔡縣學

  治南明洪武四年建 本朝康熙二十五年修入學額數十五名新蔡縣學舊在縣治

  南元大德八年建明天順間改建於城外嘉靖三十三年徙建縣治南 本朝順治五年修康熙二