Page:Sibu Congkan Xubian179-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-081.djvu/20

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  固始縣城周六里門五池廣五尺 本朝順治十五年修康熙二十七年圯重建乾隆八

  息縣城周五里門四池廣二丈五尺 本朝順治七年修十五年康𤋮二十四年雍正

  七年重修商城縣城周六里門四池廣二丈五尺 本朝順治三年

 ︹學校︺光州學在州治西元泰定間建馬祖常有碑明洪武中重建 本朝康𤋮十年修二十

  一年雍正十一年乾隆八年重修入學額數十五名光山縣學在縣冶東南洪武七年

  建 本朝康𤋮九年修入學額數十五名固始縣學在縣治東南明洪武八年建 本朝

  康𤋮二十九年修入學額数十五名息縣學在縣治西南眀洪武八年建 本朝順治十三

  年修康𤋮二十七年重修入學額數十五名商城縣學在縣治東明成化十一年建

  本朝順治七年修康𤋮二十五年重修入學額數十五名弋陽書院舊設州城北隅喻家

  巷 本朝乾隆二十五年知州吳一嵩重建於南城官湖北岸涑水書院在光山縣治西