Page:Sibu Congkan Xubian180-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-082.djvu/174

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   十里相近又有雙溪水俱利灌溉冶谷水在涇陽縣西北自邠州淳化縣流入東南至三

   原縣界合清水水經注鄭渠自中山又東逕捨車宫南絶冶谷水長安志冶谷河自西北淳化縣界

   來逕雲陽縣嵯峨武康青龍等鄉溉民田縣志冶谷河當仲山東嵯峨山西出谷處為臨江潭在縣

   西北六十里瀑布飛流噴薄數頃俗呼為龍潭稍南即東流至辛管匯與清谷水合 按水經注鄭

   渠絶冶谷水又東逕嶻嶭山南又東合清水今冶谷水東至辛管匯合於清谷水蓋即鄭渠故道也

   駱谷水在盩厔縣東一名沙河水經注駱谷水出南山駱谷北流逕長安西入渭長安志沙

   河在縣東二里自終南山北流逕縣界三十五里入渭縣志駱谷水正流為沙河東北至人遠村合

   新谷口水又北逕縣東二里尖角村北入渭其支流西出為廣濟渠北至西關引為城河環流至城

   北又北入渭芒水在盩厔縣東十六里一名黒水蜀志姜維傳延熙二十年維出駱谷徑至

   沈嶺魏鄧艾軍於長城維前住芒水皆𠋣山為營水經注芒水出南山芒谷北流逕玉女房又北逕