Page:Sibu Congkan Xubian180-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-082.djvu/20

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  豐州在今榆林府府谷縣東北邊外鄂爾多斯界南渡後陜西地入於金

 分為京兆鳳翔鄜延等路京兆府路本宋永興軍皇統二年改名治京

  兆府領商乾同耀華等州鳳翔路本宋秦鳳路大定二十七年改名自秦州移治鳳翔府領隴州鄜

  延路治延安府領綏德鄜坊等州又以邠州分屬慶原路其興元府金洋鳳沔等州則仍屬宋利州

  中統三年立陜西四川行省治京兆至元二

  十三年改為陜西等處行中書省領奉元延安興元等路及鳳翔

  府邠隴等州明初仍立陜西行省洪武九年改置陜西

 等處承宣布政使司有左右二使並治西安府共領八府一州又置陜西都指

  揮使司統諸衞所

 本朝初因之康熙二年移右布政使治甘肅左布政