Page:Sibu Congkan Xubian180-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-082.djvu/34

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   一員乾隆三十五年裁四員四十六年仍設舊有𫎇古協領二員乾隆三十五年裁漢軍協領

   四員乾隆四十三年裁佐領四十員内八員協領兼攝舊有漢軍叅領八員乾

   隆四十三年裁𫎇古佐領八員乾隆三十五年防禦四十員舊有𫎇古防禦

   八員乾隆三十五年裁漢軍防禦四十員乾隆三十五年裁十六員四十三年全裁驍騎

   校四十員舊有𫎇古驍騎校八員乾隆三十五年裁漢軍驍騎校四十員乾隆三十

   五年裁十六員四十三年全裁委署驍騎校二十八員嘉慶二十四年筆帖式三

  員

  撫標左右二營㕘將中軍兼左營遊擊守備二員 千總

   四員 把總八員 經制外委八員 額外外

   委八員