Page:Sibu Congkan Xubian181-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-083.djvu/23

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   治東南四里西魏大統十六年築元和志縣西至京兆府一百三十里寰宇記縣在華州西三十五

   里本漢新豐縣地苻堅新置漢初有渭南郡因以取名後魏孝昌三年於今縣東四里明光原上置

   渭南郡及南新豐縣西魏廢帝三年改南新豐為渭南縣周建德二年省郡以縣屬京兆府隋開皇

   十四年自明光原移於今理周顯德三年自京兆割隸華州長安志縣城周三里餘隋大業九年

   故城在縣城北周十里餘疑即苻堅所置縣也下邽故城在渭南縣東北漢書地理志京

   兆尹領下邽縣應劭曰秦武公伐邽戎置有上邽故加下三輔黄圖下邽縣後漢併鄭桓帝西巡復

   之魏書地形志蓮勺縣有下邽城隋書地理志馮翊郡下邽舊置延夀郡開皇初郡廢元和志縣東

   南至華州八十里本秦舊縣後魏避道武帝諱改為夏封大業二年復舊後魏屬馮翊隋屬華州東

   北隔渭水八十里廢城在縣東南三十五里地志云秦下邽縣也自漢及晉不改魏初移於雄霸城

   水經注云渭水逕下邽故城南即此也隋大業十一年自此城移於西魏廢延壽郭城即今縣理縣