Page:Sibu Congkan Xubian181-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-083.djvu/93

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  東渭橋在咸寕縣東北接臨潼縣境史記景帝五年作陽陵渭橋索隱渭橋有三所在

  長安東北通高陵路曰東渭橋唐書食貨志咸亨三年王思順運晉絳之粟於河渭増置渭橋倉自

  是𡻕運毎由河陰太原轉運至東渭橋倉雍錄在萬年縣東北四十里霸水入渭處縣志今為渭橋

  渡入高陵路西渭橋在咸陽縣西南一名便橋漢書武帝紀建元三年初作便門橋蘇林

  曰去長安四十里服䖍曰在長安西北茂陵東三輔決錄長安城西門曰便門門北與橋對因號便

  橋水經注渭水與灃水㑹於短陰山水上舊有便門橋元和志便橋在縣西南十里架渭水上長安

  志渭河浮橋在漢渭城縣南北兩城中間架渭水上即漢之便橋也唐末廢宋乾德四年重修後為

  暴水所壞淳化三年徙置孫家灘至德二年復修於此縣志西渭橋在縣西南一名咸陽橋其地夏

  秋以舟渡秋深則作橋橋成則阻舟行水漲而橋又廢明嘉靖中維舟為浮橋至今仍之灃橋

  在咸陽縣東南三里跨灃水上明宏治中架木為之望斗橋在興平縣東門外又胡家橋胡