Page:Sibu Congkan Xubian183-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-085.djvu/102

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   今安定縣治宋置宋史元豐五年种諤遣曲珍攻夏黒水安定堡九域志延川縣有安定堡金史地

   理志安定堡置第六正將元史地理志延安府領安定縣本舊堡壬子年升為縣明統志縣在府西

   北一百九十里保安軍故城今保安縣治寰宇記保安軍本延州之古栲栳城唐咸亨

   中曾駐泊禁軍於此貞元十四年建為神策軍尋改為永康鎮屬延州扼截蕃賊宋太平興國二年

   升為保安軍管二鎮十九寨東至金明縣界七十里西至慶州金湯鎮界三十里南至敷政縣界一

   百十里東北至宥州八十里宋史慶厯中趙元昊置榷場於保安軍九域志保安軍東南至延州一

   百五十里定陽故城在宜川縣西北戰國時秦魏界上之邑戰國策蘇子謂齊王曰昔魏

   拔邯鄲西圍定陽即此漢置定陽縣屬上郡應劭曰在定水之陽晉省義熙六年赫連勃勃攻陷定

   陽執姚興將姚廣都水經注定水東逕定陽故城南魏書地形志東夏州領定陽郡太安中改置治

   臨戎又敷城郡領定陽縣周隋閒省義川故城在宜川縣東北西魏置隋丹陽郡治唐丹