Page:Sibu Congkan Xubian183-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-085.djvu/74

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


   縣在府東少北一百五十里東西距一百四十五里南北距九十五里東至山西隰州永和縣界

   七十里西至延長縣界七十五里南至宜川縣界八十里北至綏徳州清澗縣界十五里東南至永

   和縣界一百里西南至延長縣界五十里東北至清澗縣界七十里西北至安定縣界一百十五里

   秦漢高奴膚施二縣地西魏置文安縣又置文安郡隋開皇初郡廢改縣曰延川屬延安郡唐屬延

   州五代因之宋金屬延安府元屬延安路明屬延安府 本朝因之延長縣在府東一百五

   十里東西距一百六十里南北距一百一十里東至宜川縣界七十里西至膚施縣界九十里南至

   甘泉縣界六十里北至延川縣界五十里東南至宜川縣界九十里西南至甘泉縣界四十里東北

   至延川縣界七十里西北至延川縣界六十里秦漢高奴縣地西魏廢帝元年置廣安縣隋仁壽元

   年改曰延安屬延安郡大業末廢唐武徳二年置延安縣兼置北連州貞觀二年州廢屬延州廣

   徳二年改曰延長五代因之宋金屬延安府元屬延安路明屬延安府 本朝因之定邊縣