Page:Sibu Congkan Xubian185-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-087.djvu/30

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  數八定逺廳學在東關外生童舊附西鄉縣考試嘉慶二十四年建學入學額數四

  留壩廳學未設生童附鳳縣考試漢南書院在府城内乾隆三十年建

  樂城書院在城固縣乾隆三十年建定淳書院在洋縣乾隆二十五年建

  盈書院在西鄉縣治西康熙五十四年建乾隆四十九年鳳翼書院在鳳縣乾

  隆四十九年建振文書院在寕羌州治西嘉慶十五年班城書院在定遠廳

  治東嘉慶十七年建

 ︹户口︺原額人丁一十萬八千六百五十六今滋生民户共男婦一百五十四萬一千六百三十四名

  

 ︹田賦︺民地七千五百六頃二十九畝二分三釐額徴地丁銀六萬六千六百八兩三錢九分糧一十

  石五斗六升一合九勺 屯地三千六百二十三頃四十五畝六分八釐額徴地丁銀一萬九千二