Page:Sibu Congkan Xubian185-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-087.djvu/88

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


   廢縣先在州北八十二里唐貞觀二年移治在州西一百里至元十二年併入畧陽縣志在縣西北

   一百二十里鳴水故城在畧陽縣西魏書地形志東益州有落叢郡領武都明水二縣

   隋書地理志順政郡領鳴水縣西魏置曰落叢并置落叢郡開皇初郡廢六年縣改為廚北八年改

   曰鳴水元和志縣東至興州一百十里本漢沮縣地後魏宣武於此置落叢郡因落叢山為名又置

   鳴水縣因谷為名舊唐書地理志鳴水縣舊治落蕃水南永隆元年移治水北唐書地理志長慶元

   年省入長舉定逺故城今定遠廳治東觀漢記永元七年以南鄭西鄉封班超為定遠

   侯名勝志亦號平西城以超平定西域故名白雲舊縣在南鄭縣東隋書地理志南鄭

   有西魏置白雲縣大業初併入唐書地理志武徳三年析城固置白雲縣九年省寰宇記白雲故城

   在南鄭縣東後周天和中立龍亭舊縣在洋縣東後漢書蔡倫元初元年倫封龍亭

   侯水經注漢水東厯上濤而逕於龍下龍下地名也有邱郭墳𭏟舊謂此館為龍下亭魏書地形志