Page:Sibu Congkan Xubian186-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-088.djvu/31

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  神泉烏龍諸水至螅蜊谷入呉堡縣界三岔川在榆林縣南二十里一自常樂殺草灣發

  源為石窯溝水一自常樂劉家灣發源為焦家川水皆西流一自紀家灣東注㑹為一入西河又黒

  河在縣南五十里東入西河石窯川在懷逺縣北即黒水也晉書載記赫連勃勃於黒水

  之南營都城北史魏太武伐赫連昌次黒水去城三十餘里水經注黒水出奢延縣黒澗東南厯沙

  陵注奢延水元和志烏水出朔方縣烏澗本名黒水避周太祖諱改名唐書地理志朔方縣真元七

  年開延化渠引烏水入庫狄澤溉田二百頃通志黒水今名石窯川河在威武堡北塞外東南流逕

  懷逺縣亂窯川河又有打狼河自塞外南流逕縣東入焉又東南逕波羅堡入滉忽都河 按此水

  在邊外名哈柳圖河㑹西拉烏蘇河納領河他克拉河入邊為石窯川即黒水亦無定河别源也延

  綏鎮志謂之圁水誤辨見圁水下兔毛川在神木縣北九域志新秦縣有兔毛川宋張亢

  破夏人於此源出塞外流入屈野河黃甫川在府谷縣東北六十里自塞外牛武城南流逕