Page:Sibu Congkan Xubian188-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-090.djvu/110

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   統志明于乾祐廢縣北二十里置鎮安縣縣志野豬坪在縣北七十里拒陽故城

   南縣東南晉置隋書地理志上洛郡洛南舊曰拒陽置拒陽郡開皇初郡廢縣改名焉舊唐書地理

   志洛南縣舊治拒陽川顯慶三年移治清川寰宇記洛陽縣在商州東北九十里晉泰始三年分上

   洛地於今縣東北八十里置拒陽縣屬上洛郡尋省後魏真君二年又於今縣東四十里武谷川再

   置隋開皇五年改為洛南取洛水之南為名大業十一年移于今理俗謂之清池川九域志在州北

   七十五里舊志明天啓初避諱改洛曰雒 按寰宇記所載移治之年與舊唐書不同其云今縣東

   北八十里東北疑東南之譌豐陽故城今山陽縣治晉置十六國春秋苻健皇始二年

   置荆州於豐陽苻堅建元十六年以荆州領襄陽而移洛州居豐陽魏書地形志洛州上庸郡皇興

   四年置東上洛郡永平四年改又豐陽縣郡治太安二年置水經注關柎水經上庸郡北隋書地理

   志上洛郡豐陽縣後周置舊唐書地理志豐陽漢商縣地晉分商縣置豐陽以川為名舊志吉川城