Page:Sibu Congkan Xubian189-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-091.djvu/58

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


大清一統志

 鄜州直隸州在省治北五百五十里東西距三百八十里南北距二百八十五里東至同州

  府韓城縣界二百十里西至甘肅慶陽府合水縣界一百七十里南至西安府同官縣界二百四十

  里北至延安府甘泉縣界四十里東南至同州府澄城縣界一百九十里西南至慶陽府正寕縣界

  二百二十里東北至延安府宜川縣界九十里西北至延安府保安縣界九十里本州境東西距二

  百里南北距一百三十里東至洛川縣界三十里西至合水縣界一百七十里南至中部縣界八十

  五里北至甘泉縣界四十五里東南至洛川縣界四十里西南至中部縣界九十里東北至宜川縣

  界九十里西北至保安縣界二百十里自州治至 京師二千五百里

︹分野︺天文井鬼分野鶉首之次

︹建置沿革︺禹貢雍州之域春秋時白翟地戰國魏雕