Page:Sibu Congkan Xubian190-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-092.djvu/113

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  寶應元年陷於吐蕃宋熙寕六年復置河州安鄉郡并置枹罕縣屬熙河路九年省枹罕縣入州

  金亦曰河州屬臨洮路貞元二年復置枹罕縣為州治貞祐四年置平西軍節度元曰河州路省枹

  罕縣人之初屬鞏昌路至元六年置吐蕃等處宣慰司明洪武三年置河州衞五年改置河州府七

  年置陜西行都司十年又置河州在右二衞十二年省行都司及河州府仍改置河州衞屬陜西都

  景泰二年復置河州屬臨洮府 本朝雍正四年併河州衞入州乾隆三年移屬蘭州府

 ︹形勢︺境接巴巂之襟裔宋張舜民復熙河頌中原迤西山川阨

  塞明太祖諭徐達文據隴首撩西傾襟帶關河長城之險

  抗衡三邊臨洮府志臯蘭峙其南黃河繞其北明統

 ︹風俗︺以鞍馬射獵為事勁悍而質木宋史地理志尚武務

  農民尚施濟不務游藝士崇氣節忌脂韋臨洮府志