Page:Sibu Congkan Xubian191-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-093.djvu/100

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  西距七十里南北距一百五十里東至平涼府靜寧州界五十里西至㑹寕縣界二十里南至伏羌

  縣界一百里北至㑹寕縣界五十里東南至秦州秦安縣治一百里西南至隴西縣界一百二十里

  東北至靜寕州界一百里西北至會寕縣界三十里漢置平襄縣元鼎三年兼置天水郡治焉後漢

  屬漢陽郡晉屬畧陽郡後魏省隋唐為隴西縣地宋元豐中置通渭縣屬鞏州崇寕五年廢金復置

  縣仍屬鞏州元屬鞏昌路明屬鞏昌府 本朝因之漳縣在府南七十里東西距七十里南北

  距三十里東至寕遠縣界二十五里西至岷州界四十五里南至岷州界十五里北至隴西縣界十

  五里東南至秦州禮縣界七十里西南至岷州界五十里東北至寕遠縣界五十里西北至蘭州府

  渭源縣界一百二十里漢隴西郡襄武縣地後漢分置鄣縣屬隴西郡晉永嘉後縣廢東晉時西秦

  置廣寕郡後魏景明三年復置鄣縣為廣寕郡治西魏為廣安郡治後周郡廢屬畧陽郡隋曰障縣

  屬隴西郡唐復曰鄣縣屬渭州天授二年改曰武陽神龍初復故廣德後陷於吐蕃宋熙寕六年置