Page:Sibu Congkan Xubian193-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-095.djvu/37

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   年改為宏化天寶元年改為安化至德元年改為順化寰宇記唐順化縣今復為安化周地圖記云

   郁郅城今名尉李城注水經云尉李城一名不窋城在兩川交口即今縣治也府志慶州城在今府

   城北門外週圍八里今府治即不窋城又有田家城在慶州城北門外週圍四里建置未詳

   原故城在安化縣南漢置彭陽縣在今涇州鎮原縣界後魏徙置於此魏書地形志豳州領

   西北地郡治彭陽縣隋書地理志北地郡統彭原縣舊曰彭陽後魏置西北地郡開皇初郡廢十八

   年改縣曰彭原舊唐書地理志彭原縣武德元年置彭州貞觀元年州廢縣屬寕州元和志縣南至

   寕州一百里本漢彭陽縣地後漢又為富平縣地後魏破赫連定後於此復置富平縣廢帝改為彭

   陽隋改曰彭原寰宇記縣在寕州西北一百里因彭池原為名九域志熙寕三年改屬慶州在州西

   南八十里元史地理志至元七年并彭原入慶陽府富平故城在安化縣西南漢置富平

   縣在今寕夏府靈州界後漢徙治於此為北地郡永初五年以西羌亂詔徙郡池陽永建四年