Page:Sibu Congkan Xubian193-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-095.djvu/39

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  洛源屬慶州寰宇記廢洛源縣在慶州東北二百七十里 按隋志歸德洛源二縣並有元和志謂

  洛源即歸德改名二說未知孰是蟠交故城今合水縣治元和志合水縣西至慶州五

  十里本漢畧畔道地後漢至晉此地皆無郡縣後魏為襄樂縣地唐武德六年分合氷縣置蟠交縣

  以城臨大小樂蟠二水交口因以為名天寶元年改為合水縣寰宇記合水縣後周顯德三年併入

  樂蟠九域志熙寕四年省華池樂蟠二縣復置合水縣在慶州東南四十五里畧畔道故

  城在合水縣西南漢置屬北地郡後漢省隋書地理志北地郡彭原縣有樂蟠城西魏置蔚州後

  周廢元和志慶州樂蟠縣北至州三子二里本漢畧畔道地今縣理北五里畧畔故城是也後漢及

  晉此地無復郡縣後魏文帝於此置蔚州周武置北地郡隋開皇三年罷州義寕元年分合水置樂

  蟠縣屬宏化郡取樂蟠城為名 按畧畔樂蟠皆指此城方言訛舛故不同耳又曰畧畔道故城在

  合水 縣西南三十八里寰宇記樂蟠縣在慶州南四十 里後魏大統六年於此置蔚州後周建德二