Page:Sibu Congkan Xubian194-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-096.djvu/107

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  東北五十里有松山驛又五十里有寛溝驛又五十里有三眼井驛舊皆有驛丞今裁又東一百二

  十里達寕夏府之營盤水驛

 ︹津梁︺石橋在武威縣北十里又雙橋在縣北十五里以二橋相距故名迎恩橋在縣東門外永

  安橋在縣西門外濟坎橋在縣南門外潤濟橋在縣北門外利川橋在縣東北二十里靖邊橋在縣

  東南七十里卧波橋在縣南三十里聯濟橋在縣南三十一里夾山橋在縣南三十二里莊嚴橋在

  縣南三十五里小溪橋在縣西十里懷安橋在縣西五十里利涉橋在縣西五十五里海藏大橋在

  縣西北五里普渡橋在縣西北五里小石橋在縣北三里濟輿橋在縣北五里官橋在縣北二十里

  北濟橋在縣北二十里石羊橋在縣北三十里安瀾橋在縣東關外水磨關橋在永昌縣

  西二十五里又重岡橋在縣西三十里蹇占河橋在永昌縣東南五十里通津

  橋在古浪縣東郭内又雙龍橋在縣東二十五里暖泉橋在古浪縣南郭外宏濟