Page:Sibu Congkan Xubian194-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-096.djvu/13

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  曰張掖為張掖郡治唐為甘州治後陷吐蕃廢宋時入於西夏元置甘州路為甘肅行省治明初置

  甘肅衞二十五年改置甘州左右中前後五衞為陜西行都司治 本朝順治中裁中前後三衞存

  左右二衞雍正二年置張掖縣為甘州府治山丹縣在府東一百二十里東西距一百三

  十里南北距一百七十五里東至涼州府永昌縣界一百里西至張掖縣界三十里南至邊界一百

  五十里北至邊界二十五里東南至白石崖口一百八十里西南至寕番山口一百五十里東北至

  玉泉墩一百二十里西北至邊界三十里漢置刪丹日勒二縣屬張掖郡後漢因之獻帝時分置西

  郡晉因之後魏改刪丹曰山丹周郡廢隋大業初復曰刪丹屬張掖郡唐屬甘州宋時屬西夏置甘

  肅軍元至元初復曰山丹二十二年升為山丹州隸甘肅行省明洪武二十三年置山丹衞屬陜西

  行都司 本朝初因之雍正二年改置山丹縣屬甘州府

 ︹形勢︺環以祁連合黎之山浸以居延鮮卑之水