Page:Sibu Congkan Xubian194-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-096.djvu/98

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 大清一統志

  涼州府

 ︹關隘︺石峽關在古浪縣東十里境外有明沙嘴小海子白澇池青羊水諸隘口東通賀蘭北

   達北套西抵鎮番皆為險要又古浪關在縣南十五里邊牆府北邊牆西自永昌縣西北接

   甘州府山丹縣東抵永安堡接鎮番界長一百八十里又迤邐東北厯蔡旗重興黒山青松諸堡之

   西繞鎮番城北抵三岔河西岸長一百五十餘里邊外為海夷遊牧及番人出沒之地府東邊牆東

   北自蔡旗堡迤南厯三岔高溝二堡之東接古浪縣界長一百二十里又自古浪土門堡西北迤東

   厯大靖堡北至平番縣裴家營界長七十五里自裴家營界迤東厯阿壩堡北至蘭州府皋蘭縣紅

   水堡界長四十八里明萬厯閒築所謂新邊也府南邊牆自雙塔堡東古浪河東起迤南厯古浪黒

   松安遠等堡之東至平番縣鎮羌營界長百餘里又自鎮羌營迤南厯岔口武勝莊浪南大通紅城