Page:Sibu Congkan Xubian195-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-097.djvu/24

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   源皆長湍遠發南總一川逕養女山謂之養女川亂流出峽南逕長寕亭東又東南與西山水合又

   東南流注於湟水行都司志有車卜魯川在城北五里一名幹爾朶川源出壘加爾山下流五百六

   十里入西寕河又有廣牧川在城北三里舊名沙塘川明永樂四年改名今分渠四十六溉田六百

   七十頃舊志今有北川水在城西北七十里自塞外流入東南流至城北入西寕河湟水

   外流逕西寕縣北又東逕碾伯縣南又東南厯涼州府平番縣至蘭州界入黃河漢書地理志臨羌

   縣西北塞外有西王母石室僊海鹽池北則湟水所出東至允吾入河水經注湟水出塞外又東南

   流逕卑禾羌海北東逕湟中城北又東右控四水又東逕赤城北而東入經戎峽口右合羌水又東

   逕臨羌縣故城北又東盧谿水注之又東逕臨羌新縣故城南又東右合溜谿伏溜石杜蠡四川左

   㑹臨羌溪水又 東龍駒川水注之又東長寕川水注之又東牛心 川水注之又逕西平城北又東逕

   土樓南又東右合葱谷水又東出漆峽東流右則漆谷常谿注之左則甘夷川水入焉又東安夷川