Page:Sibu Congkan Xubian195-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-097.djvu/28

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  溉田九百三十八頃廣牧川渠在縣北八十里分渠三十八溉田四百四十一頃觀音堂溝在縣東

  七十里分渠有二溉田一百三十八頃又有哈刺只溝把藏溝西番溝三渠皆在縣東乞荅其渠李

  彦才溝渠壤喫塔渠皆在縣東南古河渠撒都兒溝渠皆在縣東北共溉田四百七十餘頃又紅哈

  溝在縣東北一百里分渠七十八溉田四百八十一頃周屯渠在西寕縣貴德廳城東五

  十里分支渠十四溉田九百八十二段又四十八户渠在貴德城東南四里分支渠十二溉田二千

  一百八十一段河東渠在貴德城東五里分支渠八溉田七百一十段劉屯渠在貴德城西南三十

  里分支渠六溉田四百二十段 本朝乾隆六年開築水磨渠在碾伯縣東三里分支三

  共溉田二百五十餘段又縣東十里有羊官渠十五里有石嘴渠三十里有高廟渠三十五里有長

  里渠四十里有旱地灣渠五十里有老鴉渠又縣西二里有大古城渠小古城渠二十里有旱莊渠

  四十里有硤口渠又縣南五里有岡子堡渠十里有岡子溝渠湯官渠二十里有姜家灣渠又縣北