Page:Sibu Congkan Xubian195-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-097.djvu/71

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 ︹學校︺鎭西府學 本朝乾隆三十八年建入學額數三名宜禾縣學乾隆三十

  八年建入學額數四名奇臺縣學乾隆四十二年入學額數四名宜禾義

  學乾隆五十年設奇臺義學乾隆三十九年設

 ︹户口︺民丁原額失載今滋生民丁男婦大小共三萬五千七百五十九名口統計五千三百八十二

  

 ︹田賦︺田地共二千五百六十頃一畝三分有奇無額收房租銀共三千五百七十三兩五錢八分牲

  稅三千五十二兩五分有奇額徵草折糧共一萬五千八百七石九斗二升三合

 ︹臺站卡倫︺巴爾庫勒底臺 廋濟臺 肋巴泉臺

  烏爾圖臺 噶順臺 洮賚臺 梧桐窩臺 鹽

  池臺 松樹塘臺以上屬宜禾縣 色 必臺 烏蘭烏蘇