Page:Sibu Congkan Xubian195-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-097.djvu/88

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  西行省明洪武三年省縣入州屬平涼府

 本朝因之乾隆四十二年升為直隸州移平涼府之

  崇信靈臺鎮原三縣隸之領縣三

  崇信縣在州西南六十里東西距六十五里南北距八十五里東至州界二十里西至平涼

  府華亭縣界四十五里南至陜西鳳翔府SKchar陽縣界七十里北至平涼府平涼縣界十五里東南至

  靈臺縣界二十里西南至陜西鳳翔府隴州界七十里東北至州界二十里西北至平涼縣界三十

  里漢涇陽縣地唐貞元中置崇信軍宋建隆四年置崇信縣屬鳳翔府淳化中改屬儀州熙寕五年

  屬渭州金元明俱屬平涼府本朝乾隆四十二年改屬州 靈 臺縣在州東南九十里東

  西距一百四十里南北距九十五里東至陜西邠州界六十里西至崇信縣界八十里南至陜西鳳

  翔府麟遊縣界三十五里北至州界六十里東南至麟遊縣界四十里西南至陜西鳳翔府汧陽縣