Page:Sibu Congkan Xubian197-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-099.djvu/102

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  田作後漢書西域傳

 ︹城池︺迪化州城 本朝乾隆三十八年建名鞏寕城周九里門四東曰承曦西曰宜穡南

  曰軌同北曰樞正四十八年修嘉慶八年重修又迪化漢城乾隆三十年昌吉縣城

   本朝乾隆二十七年建名寕邊城周三里三十八年為縣治門四東曰文同西曰武定南曰諧邇

  北曰燮遐五十六年修阜康縣城 本朝乾隆二十七年四十一年為縣治周三里

  門四東曰綏恵西曰振武南曰麗陽北曰安朔綏來縣城 本朝乾隆四十二年建左右

  二城左為綏寕城周三里門四東曰迎曦西曰兆成南曰來薫北曰安漠右為康吉城周三里門四

  東曰延旭西曰慶豐南曰麗端北曰鞏遐

 ︹學校︺迪化州學 本朝乾隆三十四年建入學額數四名昌吉縣學 本朝乾

  隆三十四年建入學額數四名阜康縣學 本朝乾隆四十二年建入學額數四名