Page:Sibu Congkan Xubian197-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-099.djvu/55

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  ︹田賦︺田地共二千七百五十七頃四畝一分有奇額徴糧共一萬三千九百六十六石八斗九升一

   

  ︹山川︺南山在州南五十里一名雪山亦名祁連山高峯㬪囐積雪春夏消釋入河漑田山自蔥

   嶺分支由和闐之南綿亙而東經安西一州二縣皆曰南山元和志雪山在晉昌縣南一百六十里

   東南連吐谷渾舊志雪山在柳溝衞南三百里東西綿互不絶今亦名南山北山在州東北

   一百四十里三危山在孰煌縣東南三峯聳峙如危欲墜故名尚書舜典竄三苗於三危

   禹貢雍州三危旣宅三苗丕敘孔安國傳三危西裔之山水經注山在敦煌縣南魏書太平真君六

   年討吐谷渾杜豐追被囊度三危山至雪山生擒之唐書地理志敦煌縣東四十七里有三危山括

   地志山在敦煌縣東南三十里山有三峯故曰三危俗亦名卑羽山寰宇記俗亦名為昇雨山

   沙山在敦煌縣南水經注敦煌縣南七里有鳴沙山元和志一名神沙山其山積沙為之峯巒