Page:Sibu Congkan Xubian199-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-101.djvu/30

維基文庫,自由的圖書館
此页尚未校对


   村巖門白石等處請用石砌曡從之乾道九年修築廟子灣石巖嘉熙二年江決守臣趙與懽於

   近江處所先築土隄於内更築石塘水復其故明洪武十年江水大溢特命修築成化八年江決乃

   命工部侍郎李容相度經理隄岸一新自後淺河漸積江潮稍緩 本朝康熙四十年五十五年及

   乾隆年閒屢加修築 按錢塘係秦縣至唐時始名錢塘漢後諸史地理州郡志中所載甚明方輿

   紀要謂唐以唐為國號因加土為塘是也水經注所引錢塘記乃紀築之始與縣之得名及改名無

   涉至五代錢氏之捍海塘亦止修築並非創始咸淳志乃謂隄岸既成久之乃為城邑聚落竟似杭

   之為杭方從此始未免沿訛因為訂正於此南湖塘在餘杭縣西二里後漢熹平二年

   渾築唐宋修治元明増築 本朝康熙元年縣令宋吉士於滚壩上更築輔壩廣袤高厚與滚壩等

   十九年復濬縣境塘堰陡門及壩凡九十餘處乾隆三十二年又濬並加設堰閘更資蓄洩

   塘在新城縣北五里堰水溉田有九澳唐永淳元年開宋元倛修治明嘉靖中復濬湖塘