Page:Sibu Congkan Xubian199-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-101.djvu/87

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  風俗新人才有集二十卷趙汝談字履常餘杭人淳熙中進士第佐丞相趙汝愚定大策汝

  愚去國汝談與弟汝讜上疏乞斬韓侂胄聞者吐舌累獻備邊計厯江西提舉常平理宗初入對言

  多剴切兼直學士權吏部侍郎復疏邊事諸法帝稱歎進權刑部尚書卒諡文恪汝談天資絶人自

  少至老無一日去書册所著有書經及孟荀莊諸子通鑑杜詩註 按汝談宋史本傳缺系籍據咸

  淳臨安志云太宗八世孫居餘杭嘉熙四年卒景定四年諡文恪今增入趙汝讜字蹈中汝

  談弟少俶儻有䡍材折節讀書與兄齊名以訟汝愚冤坐廢後登嘉定初進士厯知温州卒

  咨夔字舜俞於潛人嘉定進士厯金部員外郎應詔直言為史彌遠所惡鐫秩去理宗親政召

  為禮部員外郎拜監察御史上疏指陳時弊又乞罷樞密使薛極以厲大臣之節章三上岀之其他

  得罪清議者相繼劾去朝綱大振拜翰林學士加端明殿學士卒子勲字伯魯登淳祐進士第人稱

  其有父𰚾骨在至兵部尚書卒諡文清李宗勉字強父富陽人開禧進士累遷監察御史