Page:Sibu Congkan Xubian206-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-108.djvu/118

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   越 改為永 安 縣 宋 景 德四 年改 曰 仙 居元 屬台州 路 明 屬 台 州府 本 朝 因 之寕     海縣

   東 北一 百 八 十 里 東 西距 一 百 七 十 五里 南 北 距一 百八 十 五 里 東 至 寕波 府 象 山 縣 界一 百 十 里

   西 至天 台 縣 界 六 十五 里 南 至 臨海 縣 界 一 百 十五 里北 至 寕 波 府 奉化 縣 界 七 十里 東 南 至 海 二

   百五 十 里 西 南 至 臨 海縣 界 一 百 二 十里 東 北 至象山 縣 界 一 百 二 十 里西 北 至 紹 興 府新 昌 縣 界

   九 十里 漢 㑹 稽 郡鄞 縣地 晉 永 和 三 年 析置 寕 海縣 屬臨 海 郡 宋 齊以 後因 之 隋 開 皇 九 年省 入 臨

   海 郡 唐武 徳四 年 復 置 屬 台 州 七年 復 省永 昌 元年 又 置仍 屬台 州 五 代 及 宋 因 之元 屬 台州 路 明

   屬 台州 府本 朝因 之  太   平縣在 府 東 南 一百四 十 里東 西距 七 十 五 里南北 距 七十 八

   里東至 海四 十 里 西 至 温 州 府 樂 清縣 界三 十五里南至 海三 十 三 里 北 至 黄 巖 縣 界四 十五 里東

   南至 海五 十 里西 南 至 海七 十 里 東 北至 黄 巖 縣界四 十五 里 西北 至 樂 清縣 界 四 十 里溪 囘 浦 縣

   地後漢 章安 縣 地 唐以 後 為 黄 巖 縣 地明 成化五年割縣 南界 太 平 繁昌 方 巖 三 鄉 置 太平 縣屬台