Page:Sibu Congkan Xubian206-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-108.djvu/98

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   氏俞士俊妻郭氏陳思宗妻金氏又烈婦姚大方妻張氏貞女何文法未婚妻嚴氏王珩未婚妻曹

   氏楊德未婚妻顧氏謝四聞未婚繼妻沈氏俱於乾隆年間 旌又監生胡鈁妻陳氏鈁遊幕關中

   姑病痺氏任勞侍奉刲股和藥以進所居樓屋將析氏乳子其下聞姑呼喚聲疾趨至牀側姑正酣

   卧亟奉以出姑𫉬安全咸謂孝思所感撫子如沅成立官湖南同知嘉慶十五年 旌又何浩堇妻

   趙氏陳重逺妻田氏徐漢照妻田氏朱騰蛟妻嚴氏朱濟妻汪氏陳惠來妻葛氏陳汝賢妻俞氏謝

   掌文妻羅氏謝鳳儀繼妻王氏顔爾贊繼妻周氏韓元燦妻俞氏徐貞桂妻陳氏杭煜妻諸氏章方

   來妻虞氏王赤一妻羅氏王朝佐妻黄氏陳作梅妻李氏俞賡妻陳氏俞一青妻姚氏俞登年妻孫

   氏俞善之妻宋氏陸𡊮俊妻邵氏趙霦熙繼妻朱氏王維嶽妻陳氏俞思統妻沈氏陳湘妻李氏宣

   彚征妻朱氏曹君顯妾周氏陳濘妻徐氏陳我彰妻周氏陳樹本妻蒲氏謝伯元妻胡氏陳貽孫妾

   呉氏陳方平繼妻朱氏倪名發妻劉氏張如璧妻虞氏徐五德繼妻鮑氏王志鎬繼妻孫氏周殿榮