Page:Sibu Congkan Xubian208-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-110.djvu/63

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  諸葛氏諸葛格妻唐氏邵元烋妻方氏又烈婦章光德妻邵氏貞女程福夀未婚妻鄭氏俱於乾隆

  年間 旌呉秉鈖妾陸氏趙廷彩妻徐氏趙之璽妻李氏徐懋泰妻何氏金其相妻劉氏諸葛惠妻

  徐氏徐鳳山妻陳氏葉紹恒妻陳氏諸葛弼妻姜氏徐名蕡妻唐氏鄭思緒妾陳氏姚秉德妻閻氏

  姜矞雯妻諸葛氏陳元會繼妻章氏蔣崇源妻舒氏滕新彩妻方氏柳遇占妻呉氏林有梁妻徐氏

  林世芳妾書氏趙學義妾童氏王嘉錫妻嚴氏陸光元妻章氏徐名觀妻趙氏嚴雲龍妻徐氏嚴國

  慶妻鄭氏趙正祿妻葉氏嚴國幹妻鮑氏徐珩妻朱氏何宗鼎妻葉氏又烈婦姚林氏俱於嘉慶年

   張 兆昌妻李氏東陽人夫亡守節乾隆二年 旌同縣張承祥妻呉氏韋

  子濬妻李氏杜時球妻虞氏陸祖發妻蔣氏楊茂壎妻樓氏胡肇挺妻李氏趙雲駥妻陳氏王嗣綬

  妻樓氏趙涵妻張氏韋名正妻徐氏厲士正妻杜氏馬惟煜妻樓氏趙雲嶓妻盧氏李貴祖妻郭氏

  吕立智妻趙氏何禮培妻陳氏張洪祚妻徐氏張世貴妻施氏馬宏紳妻許氏任堯鼒妻杜氏呉蔣