Page:Sibu Congkan Xubian209-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-111.djvu/167

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   女不肯嫁父母欲改適復不從及鄰子死家人委曲勸諭終不聽獨居一室室後一井朝夕自汲不

   飲他水誓志以終林儉妻黄氏永嘉人夫早卒兄弟議奪之再適黄聞欲泣飾笄服

   赴河程子文妻楊氏永嘉人年十八歸程不逾年夫溺死誓不再醮越五稔舅

   姑憐之曰吾家貧汝又無子能孀守乎族人又苦勸之楊截髮割耳抱石自沈詰旦得屍江渚面色

   胡廷相妻陳氏瑞安人嘉靖中海寇犯境廷相方卧病鄰婦呼陳俱去陳曰夫

   病何之已而閭巷悉奔竄陳乃扶夫出門至滴水巖遇賊驅之去賊強負陳於背陳大號嚙賊耳賊

   怒以刀刺其腹而死錢氏女樂清人嘉靖中寇劫白石女年十八與諸婦匿米篩岡洞中己

   而寇至女知事急遂躍千仞崖死錢氏女樂清人倭寇至父泳與妻女俱被執至龍泉潭

   女紿賊曰妾願隨行盍釋我父母乎賊喜乃麾其父母亟去而身隨賊行至合胡橋度父母巳逺乃

   躍投於水賊怒以戈搠死王氏樂清人嫁徐某嘉靖中倭至王夜紉其附身衣襦為必死計及