Page:Sibu Congkan Xubian210-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-112.djvu/19

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


  為松陽縣地隋為括蒼縣地唐以後為青田縣地景泰三年析置景寕縣屬處州府 本朝因之

 ︹形勢︺湍流險阻九十里間三十六灘元和羣峯倚天

  清溪南奔淺深見底宋楊億與章廷評書雖連浙部寔控閩

  山方輿勝覽層峯複巘𢚩湍驚流桃花稽勾為門户圳

  頭石塘為咽喉

 ︹風俗︺地瘠人貧躬儉嗇尚樸素安土重遷家習儒業

  獄訟甚稀賦輸素辦宋楊億與章廷評書多山少田勤于

  樹藝信鬼尚巫雖士大夫之家亦不免

 ︹城池︺處州府城周九里有奇門六元至元二十七年築 本朝順治十五年増築康熙雍

  正中屢修青田縣城周五里有奇門四水門五北倚山三面臨溪明嘉靖三十五年