Page:Sibu Congkan Xubian214-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-116.djvu/12

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  里西北至九江府德化縣治一百四十里本漢豫章郡柴桑縣地隋為湓城縣地唐為潯陽縣地五

  代時楊呉置星子鎮南唐為德化縣地宋太平興國三年升為星子縣屬江州七年為南康軍治元

  為南康路治明為南康府治 本朝因之都昌縣在府東八十里東西距一百四十里南北

  距一百二十三里東至饒州府鄱陽縣界八十里西至星子縣界六十里南至南昌府新建縣界三

  十里北至九江府湖口縣界九十三里東南至饒州府鄱陽縣治一百六十里西南至南昌府新建

  縣界一百里東北至九江府彭澤縣治二百二十里西北至九江府德化縣界八十里漢豫章郡彭

  澤鄔陽二縣地宋齊以後為彭澤縣地唐武徳五年分置都昌縣屬浩州八年州廢縣屬江州大厯

  中屬饒州宋太平興國七年改屬南康軍元屬南康路明屬南康府 本朝因之建昌縣

  在府西南一百二十里東西距一百三十里南北距八十里東至南昌府新建縣界四十里西至南

  昌府武寕縣界九十里南至安義縣界五十里北至九江府德安縣界三十里東南至南昌府新建