Page:Sibu Congkan Xubian217-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-119.djvu/9

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  臨江軍屬江南西路元至元十四年升為臨江路

  隸江西行省明洪武元年改曰臨江府屬江西布

  政使司

 本朝因之屬江西省領縣四

  清江縣附郭東西距一百三十三里南北距五十五里東至南昌府豐城縣界八十里西至

  新喻縣界五十三里南至新淦縣界二十五里北至瑞州府高安縣界三十里東南至新淦縣界二

  十里西南至新喻縣治一百十五里東北至南昌府豐城縣治一百三十里西北至瑞州府上高縣

  治一百三十里漢置新淦縣屬豫章郡為都尉治後漢以後因之隋徙廢為新淦縣地南唐昇元元

  年始置清江縣屬洪州保大十年改屬筠州宋淳化三年於縣置臨江軍元為臨江路治明為臨江

  府治 本朝因之新淦縣在府東南六十五里東西距一百里南北距七十里東至撫州